Siegbahnparken och Carlshage

Siegbahnparken och Carlshage bildar tillsammans en ny stadsdelspark i Rosendal som både bevarar och utvecklar biologiska värden. Siegbahnparken blir första delen och invigdes 26 oktober 2019.

Carlshage och Siegbahnsparken har planerats som flera parkdelar med olika karaktärer: Åsen, Fältet, Ängen, Körsbärsdalen, Blomsterdalen och Torparträdgården. Parkens alla delar representerar olika naturtyper eller karaktärer som finns på platsen idag.

Klicka för större bild.

Gestaltningen av varje del utgår från att framhäva olikheterna, samtidigt som helheten hålls samman av ett gemensamt stråk som håller ihop de båda parkerna. I parkerna finns många möjligheter till lek för barn i alla åldrar - en stor äventyrslekplats för de lite större, en blomsterträdgård med lek för de mindre, hyttor och klättertorn, en pulkabacke och en grodlekplats. Dessutom finns gott om platser för samvaro längs det samlande stråket. I Siegbahnsparken är den tallskogsbeklädda Åsen den dominerande naturtypen och den högsta punkten i parken lyfts fram med ett utsikts- och klättertorn med formen inspirerad av en tallkotte.

I Carlshage finns ett långsträckt dagvattenstråk med dammar som fördröjer och renar dagvattnet från omgivande kvarter. Längs dagvattenstråket finns återkommande bryggor och platser i soligt västerläge. I parkens mittersta del blir Ängen en samlande plats för bollspel, aktiviteter och samvaro.

Visionsbild över Siegbahnparken, Karavan Landskap

En viktig ekologisk funktion

Flera åtgärder vidtas för att på olika sätt främja den biologiska mångfalden i området. Parken ska fungera som en viktig spridningskorridor mellan Stadsskogen och det intilliggande naturreservatet Kronparken. I Carlshage och Siegbahnsparken finns ett flertal skyddsvärda träd och befintlig vegetation som inventerats och skyddas. 

Uppdaterad: