Hotade vedlevande skalbaggar

Har du tur kan du få se de speciella skalbaggarna reliktbock och cinnoberbagge som bor i träd i Siegbahnparken. Båda arterna är rödlistade och alltså starkt hotade. Därför är det viktigt att spara äldre träd där de lever.

Cinnoberbagge.pngBild: Illustration av cinnoberbagge, av Ellinor Scharin.

Cinnoberbaggen är Upplands landskapsinsekt

Cinnoberbaggen är en lysande röd och platt skalbagge med en avlång bakkropp, och den är cirka 12–15 millimeter lång. Arten finns främst i den här delen av landet och är utsedd till Upplands landskapsinsekt. Cinnoberbaggen bor i lövträd som nyligen dött. Träden får gärna vara gamla med grov bark och olika håligheter för att artens larver ska växa. Den lever framför allt i asp men hittas även i alm, sälg, lind och ibland också i tall.

Arten är rödlistad och starkt hotad. Det beror på att den miljö där de bor ofta tas bort i dagens skogar. I det här parkområdet har några aspdungar sparats för att gynna cinnoberbaggen och andra insekter. Genom att spara träden ser vi till att det i framtiden finns gamla träd som kan bli lämpliga boplatser.

Reliktbock

Bild: Illustration av reliktbocken, av Ellinor Scharin.

Reliktbocken trivs i tall

Reliktbocken är en mörkbrun avlång skalbagge som är cirka 12 millimeter lång. Arten är beroende av gamla solbelysta, levande tallar i öppna lägen. Här borrar den in sig i den grova barken för att lägga sina ägg. Larverna lever sedan inuti barken där de gnager sig fram i vindlande larvgångar. Ofta kan du se de små kläckhålen från skalbaggarna på sydsidan av tallarna. Reliktbocken kan leva i samma träd under många år, och träden tar inte någon större skada av detta.

Du kan se arten i större delen av Sverige där tall växer. I Kronparken som ligger nära Rosendal finns flera tallar med gnagspår av reliktbock. Arten är rödlistad som nära hotad eftersom många tallar tas bort och många öppna tallmiljöer växer igen. Det är därför viktigt att spara gamla tallar där man misstänker att arten lever. Tallarna bör också stå fritt utan konkurrens av andra träd och buskar.

Uppdaterad: