Sandbin

I sandbäddarna som finns i Siegbahnparken bor det sandbin. De har bott i Rosendalsområdet långt innan det nya området började byggas. Sandbäddarna är anlagda av kommunen för att ge nya hem till de bin som tidigare bodde där det nu står bostäder. Du kan vara lugn, de är helt ofarliga och sticks inte som honungsbin kan göra.

Vårsidenbi_Ellinor Scharin.png

Ovan: Illustration på ett vårsidenbi som är ett bi som lever i sand, av Ellinor Scharin.

Sandbin lever ensamma

Sandbin är vildbin som är små och ofarliga. Till skillnad från honungsbin lever inte sandbin i samhällen utan ensamma och kallas därför solitärbin. Varje sandbihona bygger ett eget bo där hon lägger sina ägg. Eftersom sandbin inte har något samhälle att försvara sticks de sällan. De har också väldigt svaga gaddar och inget gift.

Flyttades hit innan stadsdelen byggdes

Sandbin fanns i Rosendal redan innan det byggdes en stadsdel här. Bina trivs här eftersom det finns naturliga sandmiljöer som är solbelysta. När stadsdelen började byggas ordnade vi sandmiljöer i de nya parkerna så att bina skulle kunna fortsätta finnas i Rosendal. Många av de växter som vi har planterat här är nektarväxter som sandbin tycker om. Växter som blommar tidigt är en viktig födoresurs på våren då bina kommer fram ur sina bohål.

Viktiga för pollineringen

Att det finns pollinerare som sandbin, är livsviktigt för oss människor eftersom den mat vi äter är beroende av att de gör sitt jobb. Tyvärr är vildbin och andra pollinerare idag hotade och många arter har redan försvunnit. Därför är det viktigt att erbjuda nya livsmiljöer för sandbin när vi bygger på deras boplatser. Inventeringar som gjorts i Siegbahnsparken visar att sandbin från den ursprungliga sandmarken har spridit sig till de här nya sandmiljöerna. Fler sandbin finns i Biparken i Rosendal som ligger strax norr om parken Carlshage.

Uppdaterad: