Unika insekter, fåglar och fladdermöss

fladdermus.png

Bild ovan: Illustration av en fladdermus, av Ellinor Scharin

En mulmholk har satts upp för insekternas
skull

Vi har satt upp en mulmholk i Siegbahnparken för att insekter som är beroende av mulm ska kunna bo här. Många hotade och ovanliga insekter är beroende av grova, ihåliga, gamla lövträd som kallas hålträd och innehåller så kallad mulm. Det är en lös spånliknande blandning av organiskt material och vedrester.

Eftersom det är brist på gamla hålträd är det extra viktigt att spara hålträd med mulm i. Om sådana träd saknas eller måste tas ned, kan man sätta upp så kallade mulmholkar som efterliknar de naturliga förhållandena i hålträden.

Fågelholkar för att småfåglar ska trivas

Många fåglar bor gärna i håligheter i träd. Ett enkelt sätt att se till att fåglar och framförallt småfåglar trivs, är att sätta upp holkar. Talgoxe, blåmes, svartvit flugsnappare, stare, rödstjärt och tornseglare är några arter som gärna bosätter sig i holkar.

I Siegbahnparken finns det fågelholkar i olika storlekar och former, som skapar goda förutsättningar för flera olika fågelarter. Förutom att fungera som boplatser under häckningen, fungerar holkarna även som platser för övernattning för fåglar som stannar kvar under vintern.

Fler fladdermöss minskar antalet mygg

Eftersom fladdermöss ofta har svårt att hitta någonstans att bo, har vi satt upp fladdermusholkar här. Bristen på boplatser beror på att det finns allt färre gamla, ihåliga träd och färre bostadshus som de kan ha sina bon i. Att fladdermöss finns i stadsmiljö där det finns många människor, är ofta uppskattat på sommaren eftersom de lever på insekter och kan äta upp till 7 000 myggor per dygn.

Uppdaterad: