Så tog vi hand om yttranden från utställningen 2021

När förslaget till fördjupad översiktsplan ställdes ut under våren 2021 kom över 1800 yttranden in. Vi har nu sammanställt yttrandena och förstärkt förslaget kring de delar som många haft synpunkter på. Här är några områden som bearbetats utifrån de synpunkter som kommit in.

Stadsmiljön

I handlingen har det gjorts ändringar som ger vägledning till den fortsatta planeringen kring hur en trygg och trivsam livsmiljö ska skapas. Bland annat genom

  • att det finns ett tydligare fokus på stadsmiljöns kvaliteter
  • att ny bebyggelse ska anpassas i skala och karaktär mot befintlig, natur- och kulturmiljö
  • att god solbelysning prioriterats
  • större tydlighet om strategier och åtgärder för ökad trygghet.

Gröna värden

I handlingen har det gjorts ändringar som ger vägledning till den fortsatta planeringen kring hur gröna värden ska värnas och utvecklas. Bland annat genom 

  • att ett långsiktigt skydd ska tas fram för; gröna stråk, Stordammen, Kristinastigen och en grön buffert mot Lunsens naturreservat
  • att skyddsåtgärder för att förebygga slitage inom naturreservat ska tas fram
  • att ytterligare gröna rörelsestråk har lagts till i plankartan
  • bättre förutsättningar för odling.

Utbyggnaden

I handlingen har det gjorts ändringar som ger vägledning till den fortsatta planeringen kring  i vilken ordning utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna ska ske. Bland annat genom att

  • planläggningen inriktas på att börja vid den nya järnvägsstationen och i korsningen mellan den kapacitetsstarka kollektivtrafiken och väg 255. Detta innebär att utbyggnaden längs väg 255 kommer ske längre fram i tiden.

Fortsatt möjlighet att påverka

En fördjupad översiktsplan är ett vägledande dokument som anger inriktningen för fortsatt planering. När beslut har tagits om den fördjupade översiktsplanen fortsätter arbetet med att ta fram detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen kommer att fungera som ett vägledande dokument som säkerställer helhetssyn och koppling till övriga Uppsalas utveckling. Utbyggnaden i de sydöstra stadsdelarna kommer att ske stegvis under lång tid.

Vi vill väldigt gärna att du fortsätter att engagera dig i hur de sydöstra stadsdelarna ska utvecklas. Genom dina synpunkter kan vi utveckla de sydöstra stadsdelarna till en stad med gröna, ljusa och sociala miljöer och kvarter med blandade hustyper.

Ta del av Särskilt utlåtande med sammanställning av inkomna yttranden (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: