Aktörerna som ska bygga Sveriges första klimatpositiva stadsdel

I november 2023 beslutade kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott om vilka aktörer som ska få bygga den klimatpositiva stadsdelen. Bedömningen gjordes bland annat på genomförandeförmåga och hur väl aktören förväntas klara målet. I hård konkurrens har byggaktörerna Trähem, Folkhem trä, Nrep och Lillskär valts ut för sina hållbara lösningar.

De fyra aktörerna har genom sina tävlingsbidrag fått beskriva hur de ska klara klimatkraven, som bland annat utgörs av ett gränsvärde för utsläpp per kvadratmeter och ett tak för energianvändningen. Gränsvärdet för klimatutsläpp är mycket hårt satt, även jämfört med de hittills bästa projekten i landet, och de vinnande bidragen visar alla på mycket hög innovationshöjd.
Läs mer om hur markanvisningstävlingen var utformad

Vinnarnas planer

Trähem ska bygga flerbostadshus och fem radhus om totalt ca 11 000 kvm BTA (bruttototalarea). Trähem planerar att bygga med en trästomme som har flexibla lösningar för att kunna anpassas om behoven förändras över tid. De kommer även arbeta med skivmaterial och isolering i lera och cellulosa, samt återbruk av isolering, stål, takplåt och planglas. I förslaget ingår också ett kvarterskontor för de boende.

Folkhem trä ska också bygga 11 000 kvm BTA fördelat på flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen och ett mindre antal radhus. De har fokus på naturmaterial och återbruk för att minska den inbyggda klimatpåverkan, samt effektivisera och testa nya lösningar för installationer för att få ned operativa utsläpp.

Nrep tog hem markanvisningen för två kvarter och ska bygga flerbostadshus med en yta på cirka 14 000 kvm BTA, samt radhus. I ett av Nreps kvarter byggs även ett underjordiskt parkeringsgarage som ska kunna nyttjas av de andra kvarteren. Några lösningar som aktören utreder är återbrukad stomme, isolering från snabbväxande grödor, korkmaterial i fasaden, pappersreglar och återbrukad inredning.

Lillskär ska bygga flerbostadshus om cirka 5 500 kvm BTA. Aktören tänker sig en flexibel trästomme och vill testa krypgrund som en lösning att få ner utsläppen från konstruktionen. Återbruk är i fokus där material från byggnader som demonteras i Ulleråker är tänkt att få nytt liv. Lillskär vill bygga komplementsbyggnader med 100 procent återbrukat material och även testa att bygga utvalda lägenheter med stor andel återbrukat.

Uppdaterad: