Temadagar i Gottsunda

Tillsammans med andra aktörer anordnar Uppsala kommun temadagar i Gottsunda. Varje år har vi fyra teman: Delaktighet och dialog, barn och ungas uppväxtvillkor, trygghet, jobb och företagande. 

Handlingsplanen för Gottsundaområdet är indelad i fyra teman. De konkretiserar målen och vad vi ska fokusera vårt arbete på. Vi samverkar med andra kring dessa teman för att dela kunskap och erfarenheter. Vi gör även gemensamma analyser och uppföljningar. Ett av våra sätt att samverka är att anordna temadagarna.

Vill du få en inbjudan till våra temadagar? Mejla till gottsunda@uppsala.se

Temadag jobb och företagande 1 juni

Är du verksam i Gottsundaområdet, intresserad av att starta ett företag här eller en del av Uppsalas näringsliv? 1 juni 2022 bjuder Uppsala kommun, Region Uppsala och Arbetsförmedlingen in till en temadag om jobb och företagande i Gottsunda.

Temadagen bjuder på programpunkter om dagens lokala arbetsmarknad i Gottsunda, det stöd som finns för de som vill starta eget och hur vuxenutbildningen samarbetar med näringslivet. Vi lyssnar på seminarier, delar erfarenheter, diskuterar och skapar nya kontakter. Vi har även en utställningsyta.

Datum och tid: 1 juni, 8.30-13.00. 
Plats: Kulturpunkten inne i Gottsunda centrum.

Program

Vi öppnar dörrarna 8.00 och inleder dagen med kaffe och mingel. Programmet startar 8.30 och innehåller pauser. Vi avslutar med en gemensam mingellunch.

Framtidens arbetsmarknad                         
Vad är det för kompetens som behövs i Region Uppsala?
Hur ser framtidsutsikterna och arbetsmarknaden ut?

Talare: Arbetsförmedlingen och Region Uppsala

Parallella spår
Välj på plats vilket seminarium du vill delta på.                         

 • Feriejobbet – en första rad på CV och en dörr in till arbetsmarknaden
 • Utbildning mot kompetensbehov - Hur skapar vi utbildningar som svarar mot branschbehoven?

Företagande och entreprenörskap i Gottsunda
Starta eget ett sätt att nå egenförsörjning? Vilket stöd finns för den som startar och driver företag?                                        

Mingellunch 12.00-13.00.

Anmäl dig här

Handlingsplanens teman

Trygghet

 • Tryggheten i Gottsundaområdet ska öka. Alla ska känna sig trygga att röra sig överallt i Gottsundaområdet alla tider på dygnet.
 • Utsatthet för brott och ordningsstörningar minskar.
 • Oro för brottutsatthet minskar.

Barn och ungas uppväxtvillkor

 • Elever i Gottsundaområdet klarar sin utbildning och har goda uppväxtvillkor.
 • Förskolorna och skolorna attraherar såväl boende i området som intilliggande områden.
 • Fler barn och unga deltar i fritidsaktiviteter.

Jobb och företagande

 • Gottsundaområdets arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad ska öka genom ett aktivt arbete för full sysselsättning.
 • Företagsamhet, entreprenörskap och innovationskraft ska utvecklas och stärkas.
 • Samverkan med näringslivet ska bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar lokal tillväxt och flerlokala arbetstillfällen.

Delaktighet

 • Gottsundaområdet har ett rikt föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle.
 • Invånare, näringsliv och civilsamhälle ska ges goda möjligheter att vara delaktiga i att utforma samhället.
 • Samverkan och arbetssätt som ger handlingsutrymme för medskapande, kreativitet och innovation ska utvecklas.
Uppdaterad: