Temadagar i Gottsunda

Tillsammans med andra aktörer anordnar Uppsala kommun temadagar i Gottsunda. Varje år har vi fyra teman: Delaktighet och dialog, barn och ungas uppväxtvillkor, trygghet, jobb och företagande. 

Handlingsplanen för Gottsundaområdet är indelad i fyra teman. De konkretiserar målen och vad vi ska fokusera vårt arbete på. Vi samverkar med andra kring dessa teman för att dela kunskap och erfarenheter. Vi gör även gemensamma analyser och uppföljningar. Ett av våra sätt att samverka är att anordna temadagarna.

Vi delar utmaningar och kunskap, lär av varandra och diskuterar hur vi kan arbeta tillsammans.

Vill du få en inbjudan till våra temadagar? Mejla till gottsunda@uppsala.se

Temadag om delaktighet

Nästa temadag är 24 april, läs mer och anmäl dig här.

Handlingsplanens teman

Trygghet

 • Tryggheten i Gottsundaområdet ska öka. Alla ska känna sig trygga att röra sig överallt i Gottsundaområdet alla tider på dygnet.
 • Utsatthet för brott och ordningsstörningar minskar.
 • Oro för brottutsatthet minskar.

Barn och ungas uppväxtvillkor

 • Elever i Gottsundaområdet klarar sin utbildning och har goda uppväxtvillkor.
 • Förskolorna och skolorna attraherar såväl boende i området som intilliggande områden.
 • Fler barn och unga deltar i fritidsaktiviteter.

Jobb och företagande

 • Gottsundaområdets arbetskraftsdeltagande och sysselsättningsgrad ska öka genom ett aktivt arbete för full sysselsättning.
 • Företagsamhet, entreprenörskap och innovationskraft ska utvecklas och stärkas.
 • Samverkan med näringslivet ska bidra till ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar lokal tillväxt och flerlokala arbetstillfällen.

Delaktighet

 • Gottsundaområdet har ett rikt föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle.
 • Invånare, näringsliv och civilsamhälle ska ges goda möjligheter att vara delaktiga i att utforma samhället.
 • Samverkan och arbetssätt som ger handlingsutrymme för medskapande, kreativitet och innovation ska utvecklas.
Uppdaterad: