Planprogram för Gottsundaområdet

Det finns en stor mångfald och lokal kraft i Gottsundaområdet. Denna kraft ska vi ta tillvara. Under de senaste åren har många Gottsundabor engagerat sig och nya idéer om hur framtidens Gottsundaområde kan utvecklas har kommit fram.

Vi är tacksamma över detta engagemang. En del av önskemålen för framtidens Gottsundaområde har vi kunnat tillgodose. Andra tar vi med oss som viktig kunskap i det fortsatta arbetet med att utveckla Gottsundaområdet.

Visionsbild över Gottsunda torg och centrala delarna av Gottsundaområdet.

I arbetet med att utveckla Gottsundområdet har kommunen tagit fram ett planprogram. Programmet beskriver en omfattande stadsutveckling av området med tusentals nya bostäder, nya arbetsplatser, parker och torg samt ett nytt stadsstråk med spårväg. I ett planprogram anger kommunen sin viljeinriktning för ett område. Planprogrammet är vägledande för den fortsatta planeringen.

Två viktiga delar från planprogrammet

Mest ny bebyggelse kring stadsstråket

Alla ska kunna vistas och känna sig trygga i Gottsunda. Längs Hugo Alfvéns väg och Gottsunda allé kommer mycket av den nya bebyggelsen att placeras. Nya hus med bostäder, butiker och andra lokaler gör stråket mer levande och tryggt. Här kommer också den nya spårvägen att gå. Den nya bebyggelsen ska knyta samman Gottsundaområdets olika delar.

Grönska och bostäder

Grönområden och parker är viktigt för trivseln och Gottsunda har idag stora, sammanhängande, härliga grönområden att vistas och röra sig i. Dessa kommer i stor utsträckning finnas kvar och utvecklas. Men nya bostäder är också viktigt. Därför måste vi på vissa ställen kompromissa och bygga bostäder på områden som idag är grönområden. Det sker främst längs det nya stadsstråket. Det viktigaste är att det blir en bra balans mellan bostäder och grönområden. Framtidens Gottsunda behöver båda delarna.

Läs hela planprogrammet och alla handlingar på uppsala.se

Uppdaterad: