Dagvatten

Dagvattnet ska omhändertas lokalt, synliggöras och vara ett gestaltande inslag i kvartersmiljön.

I stadsmiljöer når inte regn- och smältvatten jorden på grund av att markytan täcks av till exempel asfalt. Det får till följd att vattnet rinner ovan mark, samlas i pölar eller rinner i ledningar. Detta kan orsaka torra jordar och "törstande" växtlighet, överbelastade ledningssystem och översvämningar.

För att motverka sådana effekter planeras en kombination av underjordiska fördröjningsmagasin och så kallade regnbäddar med planteringar som ska ta hand om dagvattnet. Regnbäddarna bidrar också till grönare gator och gårdar samtidigt som de renar och fördröjer dagvattnet.

Läs mer under rubriken Grönytefaktor

Vid extrema regnmängder kan gång- och cykeltunnlar fungera som tillfälliga magasin för dagvatten. Det innebär att de tillåts att bli översvämmade under en kortare period.

Uppdaterad: