Social hållbarhet

I Östra Sala backe ska alla känna sig hemma, oavsett bakgrund, livsstil, intressen och kultur.

Social hållbarhet innebär att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Människor ges lika möjligheter att delta och känner sig trygga. De ges också lika stor möjlighet att påverka sin livssituation. Social hållbarhet handlar alltså om att på lång sikt bygga ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum.

Östra Sala backe ska passa alla

Östra Sala backe ska vara en attraktiv stadsmiljö för människor i livets alla skeden oavsett bakgrund, livsstil, intressen eller kultur. Bostäder blandas med service och arbetsplatser. Både inne på gårdarna och på gator och i parker skapas platser som attraherar olika målgrupper, skapar rörelse och befolkar området. Allt detta bidrar till en mer levande, trygg och blandad stad.

Social hållbarhet ska uppnås bland annat genom att:

  • Utforma flerbostadshusen med genomgående entréer mellan gata och gård, för att skapa rörelse inom området.
  • Skapa behagliga platser som kan nyttjas under årets alla dagar, vilket i sin tur ska ge förutsättningar för ett gynnsamt lokalklimat i rummen mellan husen.
  • Engagera medborgarna i Östra Sala backes utveckling i syfte att stärka det lokala samhällslivet och engagemanget för gemensamma ansvarsområden, innovativa samlösningar och entreprenörskap.
  • Utforma bottenvåningar med verksamhetslokaler där det är möjligt utmed Fyrislundsgatan.
  • Skapa en öppen och inbjudande utformning av verksamhetslokaler mot gata, till exempel genom fönster och ljussättning.

Byggaktörerna ger egna förslag

Byggaktörerna får även komma med egna utvecklade koncept för att skapa social hållbarhet. I etapp 2 har byggaktörerna på ett innovativt sätt kommit med förslag på hur möten inom kvarteren kan främjas. Bland de vinnande förslagen beskrivs exempelvis lekplatser för barn, utegym, grillplats, boulebana och andra typer av aktivitetsytor. Dessutom ska möjligheten finnas att odla på gården eller i växthus, vilket kan skapa interaktion och umgänge mellan grannar. Gemenskap och interaktion ska även kunna ske tack vare gemensamhetslokaler, gästlägenheter, återbruksrum och utrymmen för att dela verktyg och redskap med varandra.

Uppdaterad: