Gröna gårdar

Grönska i form av träd och planteringar har en viktig funktion för både ekologiska och sociala värden. Träd och annan grönska bidrar även till ett bra lokal-, luft-, ljus- och ljudklimat.

Gårdarna i Östra Sala backe ska ha bra sol- och vindförhållanden. Här ska olika typer av växter leva och gårdarna ska kunna ta hand om dagvatten. Växtlighet bör kännetecknas av Östra Sala backes variation, robusthet och hållbarhet. Kulturväxter, som bärbuskar och fruktträd, ger området karaktär och grönska.

Byggnaderna placeras huvudsakligen längs gatorna för att gårdarna ska vara så fria från trafikbuller som möjligt. Det ska vara möjligt att ta sig in på gården både från gatan och från trapphuset. Det ska också vara enkelt att ta sig in med rullstol och cykel. Höjdskillnaden mellan gatan och gården får därför inte vara högre än 0,9 meter. Målet är att gården ska upplevas som ett sammanhållet rum även om den delas mellan flera fastigheter. Det kommer inte finnas bilparkering på gårdarna.

Grönytefaktor

För att mäta grönska och dagvattenhantering på gårdarna används så kallad grönytefaktor. Grönytefaktorn är ett genomsnittligt värde för hela tomtens yta. Delytorna inom tomten får ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på förutsättningar för växtlighet, den lokala dagvattenhanteringen samt mikroklimatet. I Östra Sala backe ska alla tomter ha en grönytefaktor på minst 0,5.

Byggaktören kan öka grönytefaktorn

Utöver minimikravet på grönytefaktor 0,5 kan varje byggaktör göra ytterligare åtgärder för att öka grönytefaktorn. Byggaktören väljer så kallade plusfaktorer som ökar den biologiska mångfalden i området. Syftet med det är att höja rekreationsvärdena på gården och för att området ska vara anpassat till framtida klimatförändringar, till exempel temperaturhöjningar.

Uppdaterad: