1 av 6
Gestalningsexempel 4

Centrala delen

Den centrala delen av området med nya kvarter längs Fyrislundsgatan hade första inflyttning 2017. Många har flyttat in de senaste åren och fler bostäder är under uppbyggnad. Utvecklingen av den centrala delen innefattar en kommande omvandling av Årsta centrum. När allt är klart kommer det att finnas två torg här, Anders Diös torg på västra sidan om Fyrislundsgatan och Årsta torg på östra sidan.

Fler bostäder på Fyrislundsgatan

Kvarteren längs med Fyrislundsgatan mellan Gröna gatan och Snickargatan kallar vi för etapp 2A. Här möjliggörs för cirka 600 bostäder och cirka 7000 kvadratmeter verksamhetslokaler. Bebyggelsen innehåller bostadsrätter och hyresrätter, omsorgsboende, förskola, samt handel- och centrumverksamhet.

Årsta torg och Anders Diös torg

Årsta torg och Anders Diös torg kommer tillsammans bilda den mest centrala platsen i Östra Sala backe. Torgen öppnar sig mot varandra men skiljs åt med Fyrislundsgatan och blir därför två separata torgbildningar.

Årsta torg kommer genomgå en stor omvandling jämfört med hur det ser ut idag. Torget kommer att placeras närmare Fyrislundsgatan. Den befintliga vårdcentralen kommer att finnas kvar men runt omkring planerar vi för nya byggnader som blir mellan fyra och sju våningar. En byggnad blir högre om 13 våningar. Det blir totalt fyra nya kvarter med cirka 500 nya bostäder och 8 000 kvadratmeter verksamheter, inklusive utökad dagligvaruhandel.

Anders Diös torg på andra sidan gatan blir en ny mötesplats och länk mellan Sala backe med Årsta torg. Torget utformas med inspiration från 50-talet.
Läs mer om Anders Diös torg

Kvarteret Sparrisen

På platsen som idag är Årsta torg pågår just nu ett planarbete. Planarbetet innebär ett förslag där några byggnader rivs och att nya kommer byggas. Vi kallar detaljplanen för del av kvarteret Sparrisen. Detaljplanen var på samråd hösten 2023 och väntas gå ut på granskning under sommaren/hösten 2024.

Planförslaget innebär att livsmedelsbutikens lokal och ytterligare en befintlig lokal som används för centrumändamål rivs. Vi planerar för att livsmedelsbutiken ska få en ny lokal. Nya Årsta torg kommer att placeras närmare Fyrislundsgatan, inom ramen för den antagna detaljplanen Årsta torg. På så sätt öppnas Årsta torg upp mot Fyrislundsgatan för att koppla ihop med Anders Diös torg på andra sidan.

Förslaget för kvarteret Sparrisen gör det möjligt att utveckla området med cirka 145 nya bostäder med tillhörande bostadsgårdar och angöringsgator. Här planeras även ett gång- och cykelstråk i öst-västlig riktning som syftar till att binda samman det nya planerade Årsta torg med Årstaparken och Årstaskolan.

Informationsmöte 4 oktober

Den 4 oktober höll vi ett digitalt informationsmöte för att berätta om förslaget och svara på frågor.

Ta del av handlingarnasparrisen-2_webb.jpgBild: Området för det pågående planarbetet med del av kvarteret Sparrisen. Bilden visar även placeringen för nya Årsta torg i väster och med möjlig ny bebyggelse runt omkring, som är en redan antagen detaljplan.

Detaljplaner

I den centrala delen finns flera detaljplaner.

Byggprojekt

De nya kvarteren

Ösra-Sala-backe_etapp-1_liten.jpg

Östra-Sala-backe_etapp-2_liten.jpg

 

Uppdaterad: