Storvreta centrum

Uppsala kommuns näst största tätort växer och med fler invånare är det viktigt med ett centrum som rymmer mötesplatser och service. Under november 2020 var det möjligt för alla att lämna förslag och idéer till utvecklingen av Storvreta centrum. Dessa kommer att sammanställas och presenteras här inom kort.

Var med och tyck till om utvecklingen av Storvreta centrum

Under november 2020 genomfördes en första del i ett dialogarbete om Storvreta centrum i form av en webbenkät där de svarande fick tycka till om Storvreta centrum idag samt ge synpunkter på ett antal exempel på bebyggelse och platsutformning. Nu inleder vi den andra och avslutande delen av dialogen, där Storvretabor och andra intresserade får möjligheten att lämna synpunkter på två scenarier som beskriver möjliga utvecklingsriktningar för centrum.

Scenarierna bygger dels på resultatet från den första delen av enkäten, men också på kommunens inriktning om att utveckla Storvreta med fler bostäder och mer varierat bostadsutbud, basservice och mötesplatser. Fastighetsägarnas önskemål om att utveckla sina fastigheter har också legat till grund för scenarierna.

Scenarierna presenteras på webben i form av planillustrationer och beskrivande texter. Scenarierna är inte färdiga förslag, det återstår mycket utredningar och skissarbete innan ett sådant kan tas fram. Men genom att redan nu beskriva några möjliga vägval hoppas vi kunna få mer kunskap och inspiration om hur Storvretaborna vill att centrum ska utvecklas.
Webbdialogen är öppen till den 8 mars. Resultatet blir en viktig del i det fortsatta arbetet med en ny detaljplan för Storvreta centrum.

Delta i dialogen – du kan vara med och påverka.

Bakgrund

29 april 2019 beslutade Uppsala kommunfullmäktige att sälja fem fastigheter i Storvreta centrum. Köparen är Botrygg som vill vara med och utveckla Storvreta långsiktigt.

På de fastigheter som Botrygg köper ligger idag bland annat vårdcentralen, biblioteket, förskolan och centrumbyggnaden. Fastigheten mitt emot centrumbyggnaden som idag används som parkeringsplats ingår också i köpet.

Detaljplanearbete startar

För en långsiktigt hållbar tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess som innebär ett nytt detaljplanearbete för området. Detaljplanens geografiska omfattning utreds i planeringsskedet och planen förväntas gå ut på samråd under hösten 2021.

Botrygg kommer att ansöka om planbesked i dialog med kommunen.

Uppdaterad: