Storvreta centrum

I Storvreta centrum planeras det för cirka 300 nya bostäder varav några kan vara utformade som seniorbostäder. Centrumdelen kommer även få en utökad handels- och lokalyta.

29 april 2019 beslutade Uppsala kommunfullmäktige att sälja fem fastigheter i Storvreta centrum. Köparen är Botrygg som vill vara med och utveckla Storvreta långsiktigt.

På de fastigheter som Botrygg köper ligger idag bland annat vårdcentralen, biblioteket, förskolan och centrumbyggnaden. Fastigheten mitt emot centrumbyggnaden som idag används som parkeringsplats ingår också i köpet.

Medborgardialog om utvecklingen av Storvreta centrum

Under november 2020 genomfördes en första del i ett dialogarbete om Storvreta centrum i form av en webbenkät där de svarande fick tycka till om Storvreta centrum idag samt ge synpunkter på ett antal exempel på bebyggelse och platsutformning. Nu har den andra och avslutande delen av dialogen avslutats, där Storvretabor och andra intresserade fått möjligheten att lämna synpunkter på två scenarier som beskriver möjliga utvecklingsriktningar för centrum.

Scenarierna bygger dels på resultatet från den första delen av enkäten, men också på kommunens inriktning om att utveckla Storvreta med fler bostäder och mer varierat bostadsutbud, basservice och mötesplatser. Fastighetsägarnas önskemål om att utveckla sina fastigheter har också legat till grund för scenarierna.

För dig som vill ta del av hela materialet så finns här en länk till slutrapporten från medborgardialogen. (PDF, 32 MB)

Detaljplanearbete fortsätter

Arbetet med utredningar för att se lämplig markanvändning är i slutskedet och nu fortsätter Uppsala kommun med att skissa på hur området ska utformas. Förutom bostadshus och lokaler för butiker behöver gång- och cykelvägar, gröna ytor, torg och parkeringslösningar planeras att fungera ihop. En utmaning i Storvreta centrum är att få den nya bebyggelsen att passa in med det som finns i centrum och ska bevaras.  

Länk: Här hittar du detaljplan och tillhörande dokument på uppsala.se

Tidplan

  • Detaljplanen planeras att gå ut på samråd under hösten 2024.
  • Granskning och antagande av detaljplanen planeras under 2025.

fastighetskarta planomr.jpg

Karta över området.

Uppdaterad: