Storvreta centrum

Uppsala kommuns näst största tätort växer och med fler invånare är det viktigt med ett centrum som rymmer mötesplatser och service.

Medborgardialog om utvecklingen av Storvreta centrum

Under november 2020 genomfördes en första del i ett dialogarbete om Storvreta centrum i form av en webbenkät där de svarande fick tycka till om Storvreta centrum idag samt ge synpunkter på ett antal exempel på bebyggelse och platsutformning. Nu har den andra och avslutande delen av dialogen avslutats, där Storvretabor och andra intresserade fått möjligheten att lämna synpunkter på två scenarier som beskriver möjliga utvecklingsriktningar för centrum.

Scenarierna bygger dels på resultatet från den första delen av enkäten, men också på kommunens inriktning om att utveckla Storvreta med fler bostäder och mer varierat bostadsutbud, basservice och mötesplatser. Fastighetsägarnas önskemål om att utveckla sina fastigheter har också legat till grund för scenarierna.

”Efter en spännande medborgardialog tar vi nu nästa steg i utvecklingen av Storvreta Centrum. Med utgångspunkt i bland annat rapporten från medborgardialogen kommer Genova och Botrygg ta fram en ansökan om planbesked. Ambitionen är sedan att kommunen skall fatta ett formellt beslut om att påbörja arbetet med en Detaljplan innan sommaren, berättar Piotr Nowak projektledare på Botrygg”

För dig som vill ta del av hela materialet så finns här en länk till slutrapporten från medborgardialogen. (PDF, 32 MB)

 

Bakgrund

29 april 2019 beslutade Uppsala kommunfullmäktige att sälja fem fastigheter i Storvreta centrum. Köparen är Botrygg som vill vara med och utveckla Storvreta långsiktigt.

På de fastigheter som Botrygg köper ligger idag bland annat vårdcentralen, biblioteket, förskolan och centrumbyggnaden. Fastigheten mitt emot centrumbyggnaden som idag används som parkeringsplats ingår också i köpet.

Detaljplanearbete startar

För en långsiktigt hållbar tillväxt av Storvreta Centrum inleds nu en utvecklingsprocess som innebär ett nytt detaljplanearbete för området. Detaljplanens geografiska omfattning utreds i planeringsskedet.

Botrygg och Genova (nuvarande ägare till Konsumfastigheten) har ansökt om planbesked i dialog med kommunen. Plan- och byggnadsnämnden har tagit beslut den 23 juni om att planläggningen kan starta.

Tidplan

Samråd: Första halvåret 2022
Granskning: Sista halvåret 2022
Preliminärt antagande: 2023-2024

Uppdaterad: