Storvreta centrum

Uppsala kommuns näst största tätort växer och med fler invånare är det viktigt med ett centrum som rymmer mötesplatser och service.

Medborgardialog om utvecklingen av Storvreta centrum

Under november 2020 genomfördes en första del i ett dialogarbete om Storvreta centrum i form av en webbenkät där de svarande fick tycka till om Storvreta centrum idag samt ge synpunkter på ett antal exempel på bebyggelse och platsutformning. Nu har den andra och avslutande delen av dialogen avslutats, där Storvretabor och andra intresserade fått möjligheten att lämna synpunkter på två scenarier som beskriver möjliga utvecklingsriktningar för centrum.

Scenarierna bygger dels på resultatet från den första delen av enkäten, men också på kommunens inriktning om att utveckla Storvreta med fler bostäder och mer varierat bostadsutbud, basservice och mötesplatser. Fastighetsägarnas önskemål om att utveckla sina fastigheter har också legat till grund för scenarierna.

”Efter en spännande medborgardialog tar vi nu nästa steg i utvecklingen av Storvreta Centrum. Med utgångspunkt i bland annat rapporten från medborgardialogen kommer Genova och Botrygg ta fram en ansökan om planbesked. Ambitionen är sedan att kommunen skall fatta ett formellt beslut om att påbörja arbetet med en Detaljplan innan sommaren, berättar Piotr Nowak projektledare på Botrygg”

För dig som vill ta del av hela materialet så finns här en länk till slutrapporten från medborgardialogen. (PDF, 32 MB)

 

Bakgrund

29 april 2019 beslutade Uppsala kommunfullmäktige att sälja fem fastigheter i Storvreta centrum. Köparen är Botrygg som vill vara med och utveckla Storvreta långsiktigt.

På de fastigheter som Botrygg köper ligger idag bland annat vårdcentralen, biblioteket, förskolan och centrumbyggnaden. Fastigheten mitt emot centrumbyggnaden som idag används som parkeringsplats ingår också i köpet.

Detaljplanearbete fortsätter

Arbetet med utredningar för att se lämplig markanvändning är i slutskedet och nu fortsätter vi med att skissa på hur området ska utformas. Förutom bostadshus och lokaler för butiker behöver vi se hur gång- och cykelvägar, gröna ytor, torg och parkeringslösningar kan fungera ihop. En utmaning i Storvreta centrum är att få den nya bebyggelsen att passa in med det som finns i centrum och ska bevaras.  

 

Tidplan

Samråd: hösten 2022
Granskning: Första halvåret 2023
Preliminärt antagande: 2023-2024

Uppdaterad: