1 av 5
Fotografik från Södra Gunsta

Om Södra Gunsta

Södra Gunsta är ett nytt område som växer fram en mil öster om Uppsala, söder om det befintliga samhället Gunsta. Vi planerar bland annat för:

  • villor, parhus, radhus och lägenheter
  • ett torg med plats för butiker och service
  • grundskola årskurs förskoleklass – årskurs sex
  • förskolor
  • idrottshall och idrottsplatser
  • natur- och parkmiljöer.

Många hus har haft inflyttning och fler planeras. Bostäderna blir en blandning av flerbostadshus och småhus med olika utformning.
Läs mer om bostäderna

Planläggningen av Södra Gunsta sker etappvis. Byggstarten var 2018 och utbyggnaden av området beräknas pågå till 2035.
Läs mer om etapperna

kusken_flygfoto_fotomontage_b2560.jpgBild: Boklok.

Visionen för området

Visionen för Södra Gunsta är att skapa en hemtrevlig och modern småstad med karaktären av trädgårdsstad, där det är promenadavstånd till affären, skolan och andra mötesplatser.

Därför bygger vi ut Gunsta

Gunsta pekas ut som en prioriterad tätort i Uppsala kommuns översiktsplan. Det innebär bland annat att orten ska innehålla basservice och omgivande landsbygd med koncentration av bebyggelse, service, samt bostäder i kollektivtrafiknära lägen. Översiktsplanen är kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna. 

Här ligger Södra Gunsta

Södra Gunsta ligger ungefär 10 kilometer öster om Uppsala intill länsväg 282. Området består idag av ett kuperat område med skog och mindre våtmarker, samt ett låglänt öppet landskap.

I närheten finns stora friluftsmarker som till exempel Fjällnoraområdet, sjön Trehörningen, och Vedyxaskogen. Upplandsleden och en Linnéstig ligger också nära. Dessa är värdefulla för både boende i planområdet och för Uppsalaborna i stort.

Kommunikationer

Det tar cirka 12 minuter med bil, 20 minuter med buss och cirka 40 minuter med cykel till Uppsala centrum. Cykelväg finns utmed väg 282 mellan Uppsala och Gunsta. Till Stockholm tar det cirka 1 timme med bil och 1 timme och 30 minuter med buss och tåg. Området ligger nära både E4 och Arlanda. Under sommarsäsongen går också museijärnvägen Lennakatten från Uppsala – förbi Gunsta - till Faringe.

Områdets historia

Funboområdet har varit kontinuerligt bebott sedan bronsåldern och ett stort antal fornlämningar från brons- och järnåldern finns i anslutning till den befintliga bebyggelsen. Bönder i området har under århundraden bidragit till att forma kulturlandskapet. Med järnvägens tillkomst blev de tidigare byarna Bärby och Gunsta stationssamhällen.

Bebyggelse idag

Bebyggelsen i Gunsta består mest av villor från senare hälften av 1900-talet. Dessa är placerade i en kil mellan museijärnvägen Lennabanan och länsväg 282. Området kännetecknas av nya större, individuellt utformade villor samt villabebyggelse från början av 1900-talet fram till idag. Det nya villaområdet Bärby Äng har uppförts söder om väg 282 i Bärby. Broby hage är ett annat nytt område som ligger norr om väg 282.

Uppdaterad: