Skogsarbeten när Gunsta utvecklas

I Södra Gunsta planerar vi att både gallra och avverka skog under utvecklingen av området. Vårt arbete utgår från en omfattande planering och flera inventeringar av områdets natur.

Film om skogsarbeten

Filmen om våra skogsarbeten gjordes under hösten 2023.

Avverkning skapar plats för dagvatten

Mellan Hjulaxelvägen och Karlsro avverkade vi hösten 2023 ett skogsparti för att skapa plats för dammar och diken som hanterar dagvatten. Träden på platsen stod på gammal åkermark som har vuxit igen och bestod mestadels av trädarten sälg. Den skog som fanns här hade inte tagits om hand och träden mådde inte bra eftersom de har stått för tätt under för lång tid. Arten som växer här tål att tas ner och kommer att skjuta nya skott från stubbarna. På den del som ska ta hand om dagvatten och rinnflodsvatten kommer vi att ta bort stubbar och rötter för att förbereda för att kunna gräva diken och översvämningsytor. Det finns inga särskilt skyddsvärda träd på den här platsen enligt vår inventering.

Därför behövs diken och dammar

När ett nytt bostadsområde med gator, parker och torg planeras behöver vi ta hand om dagvatten på ett bra sätt. Genom att leda vattnet i öppna diken och att samla upp det i dammar fördröjer och renar vi vattnet och avlastar våra vattendrag och sjöar på regional skala. Dammar och diken kan också bidra till den biologiska mångfalden lokalt i Gunsta. Många arter, så som insekter, groddjur och fåglar behöver småvatten för att trivas. I de dammar som har byggts på platsen kan man se hur olika arter redan har börjat söka sig dit.

Att göra ett dike på den här platsen är också en viktig åtgärd för att förebygga översvämningar i området. Nu för tiden är en av de stora frågorna när man planerar nya områden att lösa var det som kallas rinnflodsvägarna ska gå. Det innebär att man skapar vägar där vattnet kan rinna på markytan när det regnar så häftigt att ledningarna inte hinner med att leda bort vattnet.

Ofta är det bra att kunna lägga rinnflodsvägarna där det redan är lågpunkter och dit vattnet söker sig naturligt. Ett viktigt sådant stråk går där skogspartiet med sälg står idag. När det regnar i de västra delarna av Gunsta rinner stora delar av vattnet förbi just här. Samtidigt är det här en trång passage som riskerar att stoppa upp vattnet. För att hjälpa vattnet att komma förbi den här sträckan på ett bra sätt planerar vi att göra ett dike som slingrar sig hela vägen ner till damm- och våtmarksområdet i södra Gunsta.

Avverkning gör plats för nya skolan

För att förbereda för skolan som planeras så kommer vi att ta ner de träd som växer där det ska stå en skolbyggnad och bli gata och körvägar för byggtrafiken. De träd som växer på platsen utgörs framför allt av gammal åkermark som håller på att växa igen.

Gallring viktigt för att skogen ska må bra

Vi gallrar även skog i stora delar av Södra Gunsta. Gallringen är ett viktigt verktyg i att sköta skogen så att den ska må bra och kunna växa vidare på ett bra sätt.

Gallringsarbetena har flera målsättningar:

  1. Att göra skogen säker.
  2. Att lyfta fram naturvärden.

Skogen blir säkrare

Vi gallrar bort sådana träd som är eller som riskerar att bli farliga för dem som rör sig i skogen. Det kan till exempel vara träd som är döda, skadade eller som är ostadiga och lutar mycket. Tyvärr har många av de stora granarna i området angripits av granbarkborre. De döda granarna tappar barr och bark och blir spröda på ett sätt som gör att de lätt knäcks. När vi gallrar bort granen hjälper vi också till att stoppa spridningen av barkborren till nya områden.

1H6A2706[Webb].jpg

Vi lyfter fram naturvärden

Det finns flera delområden i Gunstaskogen där vi har hittat höga naturvärden, till exempel i den östra delen där det finns två så kallade nyckelbiotoper med uppåt 200-åriga tallar. En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en stor betydelse för skogens växter och djur. För att gynna de arter som ger naturvärdena gallrar vi fram de äldre tallarna och lövträden. Vi sparar träd med bohål och skapar bättre ljusinsläpp vid småvattnen för att gynna amfibier, det vill säga djur som lever både i vatten och på land. När planeringen av Gunsta fortsätter kommer de särskilt värdefulla delarna att sparas som natur.

Vi anpassar trädfällningen efter häckningssäsong

För att minimera störningen för de djur som finns i skogen så ser vi till att utföra arbetet under den tid när de inte häckar eller har ungar. Då kan de enklare flytta sig tillfälligt från just den plats där vi arbetar. Vi har också gjort flera gedigna naturvärdesinventeringar för att hitta var det kan bo känsliga arter som amfibier och vissa fåglar. Vi anpassar våra arbeten utifrån det som vi fått reda på i inventeringarna.

Fortsatt avverkning när Södra Gunsta byggs ut

Avverkningen mellan Hjulaxelvägen och Karlsro, och vid den planerade skolan, är ett första steg i utbyggnaden av Södra Gunsta. Vi kommer att avverka mer skog längre fram för att bygga ut Södra Gunsta.

På de delar där det ska bli park eller sparad naturmark kommer det fortsätta att vara skogskaraktär. Där kommer vi att fortsätta att sköta och gallra skogen så att den blir en bra plats både för de boende och de naturvärden som finns på platsen. På de kommande hustomterna är vårt mål att kunna spara vissa träd mellan husen. Att ha kvar uppvuxna träd ger både en trevlig bostadsmiljö och gör Gunsta till en robustare och hållbarare stadsdel.

Inventeringar visar naturvärden att skydda

Under arbetet med att planera utvecklingen av Gunsta har det gjorts flera olika inventeringar och utredningar av naturvärdena. Vi har bland annat gjort

  • två naturvärdesinventeringar
  • en fågelinventering
  • en inventering av särskilt skyddsvärda träd
  • och en limnologisk utredning (fokuserar på vatten) med amfibieinventering (djur som lever både på land och i vatten).

Inventeringarna och utredningarna har gett oss en god bild av var det finns värden som behöver skyddas och var vi skulle kunna göra åtgärder för att stärka dem. Kunskapen som vi har fått har vi med oss som underlag i fortsatt planering och arbeten i skogen.

Hösten 2023

Här kan du se de arbeten vi gjort under 2023.

  1. Avverkning för ny dagvattendamm
  2. Avverkning för den nya skolan och vägar
  3. Gallring

karta_skogsarbeten.PNG

Frågor?

Välkommen att kontakta oss.

 

Uppdaterad: