Offentlig konst

Den offentliga konsten i Södra Gunsta ska väcka tankar och frågor och är en del av Uppsala kommuns satsning på konst på landsbygder.

Konsten som planeras för området ska

  • synliggöra stråk och platser
  • skapa mötesplatser
  • ge boende och besökande en känsla av identitet, stolthet och gemenskap.

Barnperspektivet ser vi som särskilt viktigt.

Sex konstnärer inom Södra Gunsta konstprogram

Verken kommer att invigas mellan 2023–2026/28.

Erik Thörnqvist

Det första offentliga konstverket Solträdet av Erik Thörnqvist kommer ta plats i den nya cirkulationsplatsen och gång- och cykeltunneln sommaren 2023. Konstverket välkomnar boende och besökare i den trafiklösning som leder in i området.
Läs mer om Solträdet

My Lindh

För Södra Gunstas nya torgbildning kommer konstnären My Lindh att uppföra konstverket Skälvningar i rumtiden, inspirerat av samtida teorier i partikelfysik och performativitetsteori som berör hur allt levande och all materia blir till inför varandra. Konsten för torget integreras i marken och utgör en naturlig samlings- och mötesplats där invånare i olika åldrar kan uppehålla sig i lek eller stilla tanke.

Pia Sandström

Inför byggandet av en naturpark i etapp två har konstnären Pia Sandström arbetat nära landskapsarkitekter och bland annat valt att utforma de spänger som ska leda besökarna över en våtmark. Hållbarhets- och miljöfrågan tas tillvara genom att konstverkets alla delar tillverkas i naturmaterial från platsen.


Stina Wirsén och Klara Wirsén Suchowiak

I samband med att vi färdigställer ett parkområde i den första etappen produceras Kyssen, ett konstverk av Stina Wirsén och Klara Wirsén Suchowiak. Konstverket ska bjuda in till interaktion bland områdets mindre invånare och som samtidigt ska fungera som en vänlig själ som vakar över samhället i form av två taxar som möts i en kyss.

Magnus Thierfelder Tzotzis

Skissförslaget Ett med naturen av konstnären Magnus Thierfelder Tzotzis är ett konstverk som tar avstamp i Gunstaskolans placering i kanten av skogen. Konstverket belyser vad en skola är – en plats för kultivering och lärande, lek och utforskande, gemenskap och samhörighet. Konstverket uppförs vid skolbyggnadens entréområde för att både aktivera skolans inomhus- och utomhusmiljö, samt upplevas som en integrerad del av platsen på ett lekfullt och lustfyllt sätt.

Är du intresserad av konst? – hör av dig

Vill du eller någon du känner vara med i en dialoggrupp för framtida offentlig konst i Gunsta eller har några frågor eller tankar om konsten? Kontakta oss på kulturforvaltningen@uppsala.se
Följ arbetet med offentlig konst på vår instagram @offentligkonstuppsalakommun eller läs mer på uppsala.se

Uppdaterad: