Etappvis planläggning och utbyggnad

Planläggningen av Södra Gunsta sker etappvis och utbyggnaden av området beräknas pågå cirka 15 år.

Illustration Södra Gunsta 2020-02-10 (3) (002).jpg

Öppna översiktsbilden i större format

Bygget består av fem olika etapper. Samtliga etapper ska vara klara runt år 2035.

Gunsta-karta-etapper-webb.png

Första etappen 

planbeskrivning-laga-kraft.jpg

Etapp 1 innehåller cirka 280 bostäder. Det blir en blandning av flerbostadshus, radhus och villor. Boklok Housing AB är byggherre. Vi planerar också för en förskola och ett parkområde med dagvattendammar. Detaljplanen vann laga kraft i juni 2016. Kommunen började bygga ut gator, vatten och avlopp under 2017. 

Boklok började bygga ut området under 2018, nu är hyres- och bostadsrättslägenheter samt par- och radhus med bostadsrätt färdigbyggda.

Idag står 32 bostadsrättslägenheter, 50 hyreslägenheter för Gunstahem, 34 bostadsrättsparhus och 4 bostadsrättsradhus på plats. Till hösten 2022 står ytterligare 32 lägenheter färdiga för inflyttning. I vår startar försäljningen av 40 nya bostadsrättslägenheter med planerad inflyttning vintern 2023/2024. Läs mer här boklok.se/ryttaren

Ta del av handlingar och läs mer om etapp 1

Detaljplan för Gunsta 1:2

UK

Öster om etapp 1 finns ett mindre område som ägs av Eksjöhus och som planläggs för 14 villor. Detaljplanen vann laga kraft 2018.

Ta del av handlingar och läs mer

Andra etappen

Planområdet-.PNG

Etapp 2 var på granskning 11 mars–1 april 2022. Hela etapp två innehåller cirka 470 bostäder i en blandning av flerbostadshus, stadsvillor, kedjehus, radhus och villor. Området kommer att bebyggas av Arca Nova, Småa, Lyckos AB, Genova Bostad Projektutveckling AB och ytterligare byggherrar kommer att tillkomma. I området finns det en tomt avsatt för en skola, en fullstor idrottshall samt två förskolor. Skolan kommer att byggas av Skolfastigheter. Närmast infarten från länsväg 282 planeras ett torg med plats för livsmedel och handel. Det planeras även ett parkstråk i området.

Efter granskningen 2022 beslutade kommunen att dela upp etappen i två delar. En del med huvudgatan och området öster om det, och en med området väster om huvudgatan. Den östra delen som innehåller skolan kallas etapp 2.1.

Detaljplan för etapp 2.1 med skolan fick laga kraft 27 november 2023.

Ta del av handlingar för etapp 2.1

etapp_2_1_ny.png

Etapper 3-5

När granskning varit för etapp 2, kommer etapp 3-5 att börja planläggas. Förutom bostäder kommer dessa områden att innehålla ytterligare förskolor, idrottsplats och park.

Uppdaterad: