Trafik och resor

Området kommer att byggas ut med nya gator, gång- och cykelvägar, och plats för utökad kollektivtrafik. Det kommer även att byggas en ny tillgänglig och säker infart till området.

I Gunsta ska det vara enkelt att resa hållbart. Därför ska kollektiv-, gång- och cykeltrafiken utökas, bli bättre och gå snabbare. I dag går det en landsvägsbuss mellan Uppsala och Almunge som tar dig från Gunsta till Uppsalas puls på 20 minuter. För att det ska bli enklare att pendla med kollektivtrafiken planeras en pendlarparkering i närheten av busshållplatserna vid väg 282. För dig som pendlar med bil är påfarten till E4:an bara några minuter bort.

I takt med att området utvecklas kommer också kollektivtrafiken och antalet busshållplatser öka. Samtidigt bygger vi om gatorna inom södra Gunsta. Allt tillsammans gör det smidigare att resa till fots, med cykel, bil och buss både inom och till och från Gunsta. När området är klart ska huvudgatan gå från cirkulationsplatsen i norr och ansluta till väg 282 på andra sidan. Gatan kommer att trafikeras av bussar, bilar, gående och cyklister.

Aktuellt just nu

För att utvecklingen av området ska bli så bra som möjligt för alla tar Trafikverket fram en vägplan där de utreder hur trafiken till Södra Gunsta och de befintliga bostäderna i Gunsta ska lösas på bästa sätt. Arbetet med vägplanen startade under våren 2017. Då gjorde trafikverket en trafikanalys där resultatet visade att en cirkulationsplats är den bästa lösningen. Under 2018 utreder Trafikverket var cirkulationsplatsen ska placeras och hur den ska se ut.

Läs mer om arbetet med vägplanen på Trafikverkets webbplats 

Uppdaterad: