Trafik och resor

Området kommer att byggas ut med nya gator, gång- och cykelvägar, och plats för utökad kollektivtrafik. Det kommer även att byggas en ny tillgänglig och säker infart till området.

Man med barnI Gunsta ska det vara enkelt att resa hållbart. Därför ska kollektiv-, gång- och cykeltrafiken utökas, bli bättre och gå snabbare. I dag går det en landsvägsbuss mellan Uppsala och Almunge som tar dig från Gunsta till Uppsalas puls på 20 minuter. För att det ska bli enklare att pendla med kollektivtrafiken planeras en pendlarparkering i närheten av busshållplatserna vid väg 282. För dig som pendlar med bil är påfarten till E4:an bara några minuter bort.

I takt med att området utvecklas kommer också kollektivtrafiken och antalet busshållplatser öka. Samtidigt bygger vi om gatorna inom södra Gunsta. Allt tillsammans gör det smidigare att resa till fots, med cykel, bil och buss både inom och till och från Gunsta. När området är klart ska huvudgatan gå från cirkulationsplatsen i norr och ansluta till väg 282 på andra sidan. Gatan kommer att trafikeras av bussar, bilar, gående och cyklister.

Aktuellt just nu

Vägplan tas fram

För att utvecklingen av området ska bli så bra som möjligt för alla tar Trafikverket fram en vägplan där de utreder hur trafiken till Södra Gunsta och de befintliga bostäderna i Gunsta ska lösas på bästa sätt.

Arbetet med vägplanen startade under våren 2017. Då gjorde trafikverket en trafikanalys där resultatet visade att en cirkulationsplats är den bästa lösningen.

Vägplanen fastställdes och vann laga kraft under hösten 2020. Byggstart av cirkulationsplatsen bedöms preliminärt kunna ske våren 2022.

Läs mer om arbetet med vägplanen på Trafikverkets webbplats 

Finansieringsavtal

I maj beslutade kommunstyrelsen att godkänna ett förslag till medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun gällande ny trafikplats på väg 282 vid Södra Gunsta. Avtalet är en förutsättning för att arbetet med att bygga en trafikplats ska löpa som planerat.

Detaljplan Bärby äng

I samband med att vägplanen tas fram kommer kommunen att upphäva en del av befintlig detaljplan för Broby hage. Detta görs för att detaljplanen ska överensstämma med vägplanen.

Uppdaterad: