Trafik och resor

Området kommer att byggas ut med nya gator, gång- och cykelvägar, och plats för utökad kollektivtrafik. Det kommer även att byggas en ny tillgänglig och säker infart till området.

Man med barnI Gunsta ska det vara enkelt att resa hållbart. Därför ska kollektiv-, gång- och cykeltrafiken utökas, bli bättre och gå snabbare. I dag går det en landsvägsbuss mellan Uppsala och Almunge som tar dig från Gunsta till Uppsalas puls på 20 minuter. För att det ska bli enklare att pendla med kollektivtrafiken planeras en pendlarparkering i närheten av busshållplatserna vid väg 282. För dig som pendlar med bil är påfarten till E4:an bara några minuter bort.

I takt med att området utvecklas kommer också kollektivtrafiken och antalet busshållplatser öka. Samtidigt bygger vi om gatorna inom södra Gunsta. Allt tillsammans gör det smidigare att resa till fots, med cykel, bil och buss både inom och till och från Gunsta. När området är klart ska huvudgatan gå från cirkulationsplatsen i norr och ansluta till väg 282 på andra sidan. Gatan kommer att trafikeras av bussar, bilar, gående och cyklister.

Utbyggnad av vatten, avlopp, el, fiber och gator

Under 2022 byggdes vatten, avlopp, el, fiber och gator ut i Södra Gunsta etapp ett, del två. Nu pågår husbyggen i olika delar av området och gatorna används för byggtrafiken i området. När fler hus är klara så kommer trottoarer, cykelvägar och gatubelysning att byggas ut.

Trafikverket bygger cirkulationsplats

Kommunen planerar för omkring 1 500 nya bostäder i Södra Gunsta, vid väg 282. Fler bostäder innebär mer trafik. För att trafiken till och från det nya bostadsområdet ska kunna ansluta till väg 282 på ett bra sätt bygger Trafikverket en cirkulationsplats. I projektet ingår också att ersätta den befintliga gång- och cykeltunneln med en ny, och att bygga nya busshållplatser. Läs mer på Trafikverkets webbplats. 

Trafikverket

Hastighetsdämpande åtgärder på Hjulaxelvägen

Hösten 2023 anlägger vi farthinder på Hjulaxelvägen och sätter upp nya skyltar med rekommenderad högsta hastighet 30 kilometer i timmen. 

Uppdaterad: