Temadag om delaktighet

Det finns många sätt att påverka och vara delaktig i samhället. Hur kan trösklarna sänkas till att vara med i föreningslivet eller själv forma andra plattformar? På vilket sätt vill unga påverka samhället? Vilken roll spelar tilliten till samhället för känslan av delaktighet?

I juni hålls också två val i Uppsala, val till Europaparlamentet och lokal folkomröstning. Valdeltagandet är lågt inom delar av Gottsundaområdet, så hur kan den representativa demokratin stärkas?

Tillsammans – verksamma från olika delar i samhället – delar vi utmaningar och kunskap, lär av varandra och diskuterar hur vi kan arbeta tillsammans.

Anmäl dig!

Datum och tid: 24 april, 8.30-13.00 inklusive lunch. Kaffe börjar serveras 8.30 och programmet börjar 09.00.
Plats: Kulturpunkten inne i Gottsunda centrum.
Anmäl dig senast 17 april via denna länk. Obs! Antalet platser är begränsat.

Välkommen!

Rooh kulturförening, Valsätraskolan, RF-SISU Uppland och kommunledningskontoret på Uppsala kommun.

Program

8.30-9.00 Frukostmingel och registrering

9.00 Vad är delaktighet? Hur ser det ut i Gottsunda?

9.10 Spanarna har ordet!

Olika perspektiv på delaktighet.

Kvinnors delaktighet och inflytande i samhället

Samia Mohamed från Rooh Kulturförening ger perspektiv på delaktighet med fokus på kvinnor och deras barns välbefinnande. Hon ger exempel på aktiviteter som görs i Gottsunda för att främja kvinnors möjlighet att vara en del av samhället, att förstå och lita på det, och att känna sig inkluderad och hörd.

Deltagande, tillit och demokrati

Forskaren Ali Abdelzadeh från Högskolan i Dalarna utforskar konceptet aktivt medborgarskap och hur vi kan odla detta för att främja en mer engagerad befolkning. Därefter en fördjupning hur det ser ut med den sociala tilliten i Sverige, och hur den varierar baserat på demografi och geografi. Avslutningsvis en diskussion om vad som kan göras för att stärka den sociala tilliten, med betoning på den viktiga rollen som civilsamhället spelar i denna process.

Delaktighet i föreningsidrotten i Gottsundaområdet – vilka är utmaningarna och hur övervinner vi dem?

Markus Puskala och Mattilda Lindqvist från RF-SISU Uppland berättar om idrottsrörelsen i Gottsundaområdet. Vilka är utmaningarna och trösklarna? De samtalar om Idrottsklivet, ett regeringsuppdrag som strävar efter att ge fler människor möjlighet till en meningsfull fritid genom idrotten. Vilka hinder står idrottsrörelsen inför och hur kan vi tillsammans övervinna dem för att främja deltagande i föreningsidrott i dagens Gottsundaområde?

09.55 Fikapaus

10.15 Arenorna - testa, spana, lyssna, dela eller lära!  

I fyra parallella pass lyfts olika utmaningar och insatser vad gäller delaktighet och olika verksamheters roll. Här får du diskutera frågor som är relevanta för ditt arbete.  Välj ett av fyra pass.  

1.     Föreningsidrotten i Gottsundaområdet – utmaningar, trösklar och vägar framåt för en mer inkluderande idrottsrörelse

Ta del av en inspirerande workshop arrangerad av RF-SISU Uppland och lokala idrottsföreningar där de belyser de positiva effekterna av att delta i föreningsidrott, från förbättrad hälsa till ökad demokratifostran. Föreningsidrotten har höga trösklar för deltagande och vi ser ett lägre deltagande inom föreningsidrotten i Gottsundaområdet. Var med i en diskussion om hur vi gemensamt kan sänka trösklarna och överbrygga hindren för att fler Gottsundabor ska kunna ta del av föreningsidrottens alla positiva effekter.

Medverkande: Emma Svensson och Mattilda Lindqvist, RF-SISU Uppland och lokala idrottsföreningar

2.     Kvinnors inkludering och inflytande i samhället

Bli inspirerad av Samia och andra kvinnor från kvinnoföreningen Rooh Kulturförening när de delar med sig av sin erfarenhet och kunskap om delaktighet i samhället. Exempel som kommer tas upp är Kvinnoarenan i Kulturpunkten och föreningens verksamhet. Under ledning av Samia kommer vi att ta oss an tre centrala frågor som hon har identifierat som avgörande för vår gemensamma framtid. Först och främst, vilka frågor är det som verkligen kräver vår uppmärksamhet och handling? Det vill säga vilka utmaningar står vi inför som gemenskap, och hur kan vi bäst möta dem tillsammans? Därefter kommer vi att utforska hur olika verksamheter kan arbeta tillsammans för att maximera invånares inflytande, och till sist vilka innovativa tillvägagångssätt kan vi utveckla för att möta våra gemensamma mål om delaktighet?

Medverkande: Samia Mohamed, bibliotekarie Gottsunda bibliotek och ordförande Rooh Kulturförening, samt kvinnor från föreningen

3.     Gottsunda stadsutvecklingsprojekt berättar om delaktighet i detaljplaneprocess och stadsutveckling

Andreas Melén, huvudprojektledare, och Amanda Lindstedt, projektledare Gottsunda stadsutvecklingsprojekt, berättar om stadsutvecklingen i Gottsunda och hur delaktighet i detaljplaneprocessen ser ut. Elina Justusson Lahti, projektledare, berättar om Gottsunda platsutveckling och ger exempel på hur projektet hittills har samverkat med målgrupper och verksamheter. Hur går det att bli delaktig i stadsutvecklingen och hur kan det bli relevant för fler i Gottsunda?

Medverkande: Andreas Melén, huvudprojektledare, och Amanda Lindstedt, projektledare Gottsunda stadsutvecklingsprojekt, samt Elina Justusson Lahti, projektledare platsutveckling

4.     Långsiktigt demokratistärkande arbete

Välkomna till en arena där vi utforskar och diskuterar verksamheters roll i att främja demokrati och delaktighet i samhället. Vi börjar med berättelser om demokratistärkande arbete från Vuxenutbildningen i Gottsunda. Efter att ha tagit del av spännande berättelser hålls en workshop där vi tillsammans utforskar hur vi kan fortsätta att arbeta med demokratistärkande insatser. Med den växande utmaningen av minskat valdeltagande och nedgången i förtroendet för demokratin är det viktigare än någonsin att vi gemensamt arbetar för att stärka delaktigheten i samhället.

Medverkande: Susanna Sjöstedt Meshesha, Kommunledningskontoret, och representanter från Vuxenutbildningen i Gottsunda

11.05 Mingel

11.15 Elever från Valsätraskolan ställer frågor till ”Heta bänken”

Under hela temadagen kommer elever från Valsätraskolan att delta. Dagen avrundas med att eleverna ger sin bild av diskussionerna i arenorna. De kommer också ställa båda sina egna och klasskamraters frågor till gäster i panelen, ”Heta bänken”, som handlar om delaktighet i Gottsunda. Vilka frågor det blir återstår att se!

12.00 Mingellunch

Uppdaterad: